Czy już zapoznałeś się ze zmianami w przepisach?

Każda instalacja grzewcza, gazowa i wodno-kanalizacyjna musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. W Polsce aktem normalizującym kwestie związane z budową, w tym także z instalacjami jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690).
Od 08.07.2009r. weszły w życie zmiany dotyczące tego rozporządzenia. Poniżej zamieszczamy urywki ustawy z działy IV związane z instalacjami.
Rozdział 1 zawiera przepisy dotyczące instalacji wodociągowych ciepłej i zimnej wody. Oto kila zmian: […] “Czy już zapoznałeś się ze zmianami w przepisach?”